Θεόφιλος Κωτσίδης
υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής
Γιώργος Ιωακειμίδης – Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης
Έχουμε τον τρόπο να γίνει η Αττική σπίτι μας.
Αντιμετωπίζουμε την αδιαφάνεια και την κακοδιαχείριση, όπως θα αντιμετωπίζαμε οποιονδήποτε καταστρέφει το σπίτι μας.
Δεκαετίες τώρα η Αττική υποβαθμίζεται.
Δεν γίνονται έργα υποδομής, δεν αποκαθίστανται οι ζημιές στα υπάρχοντα και όσα γίνονται, δίδονται σε μεγάλο ποσοστό με απευθείας αναθέσεις ή με φωτογραφικούς διαγωνισμούς.
Τι κι αν επαίρεται η κυβέρνηση για την ψηφιακής της μεταρρύθμιση, τι κι αν μιλούν διαρκώς για ανάπτυξη, ελάχιστα φτάνουν στους πολίτες.
Τα παραδείγματα πολλά.
Ορίστε ένα από αυτά.
Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «για προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας» αναφέρει: «Από την μελέτη των στοιχείων που μας αποστείλατε διαπιστώθηκε ότι το 95.6% του συμβατικού προϋπολογισμού (30.597.500,00 ευρώ) της περιόδου αναφοράς, έχει ανατεθεί με 360 συμβάσεις σε 17 από συνολικά 42 αναδόχους. Το δε 80% του εν λόγω προϋπολογισμού (25.600.000 ευρώ) με 293 συμβάσεις έχει ανατεθεί σε 8 αναδόχους. Αυτό καταδεικνύει το πανομοιότυπο των αναγκών και άρα την εφικτότητα προγραμματισμού αυτών και τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού………».
8 ανάδοχοι για 25,5 εκατ. €
Αντί για Πολιτική Προστασία, αναθέσεις.
Παρά τα παραπάνω, τα μισά έργα, δεν έχουν μπει καν σε διαδικασία υλοποίησης.
Με απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων, διαιωνίζουν το πελατειακό τους κράτος.
Γι αυτό καταφεύγουν στην πολιτική της επικοινωνίας και όχι της ουσίας και των έργων.
Ταυτόχρονα επιλέγουν τους Δημάρχους της αρεσκείας τους, για να «βοηθήσουνε».
Η Περιφέρεια δεν πρέπει να είναι εκβιαστής των Δήμων και υπάλληλος της κυβέρνησης.
Έτσι συνεχίζουν και γι αυτό είναι μέρος των προβλημάτων που οι ίδιοι δημιουργούν.
Εκτός από αυτά όμως την περίοδο 2019 – 2023 η διοίκηση της Περιφέρειας:
–  δεν διεκδίκησε επιπρόσθετους πόρους
–  μείωσε τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας κατά 20,19%
–  με την αλόγιστη σπάταλη της, μειώθηκε το ταμειακό υπόλοιπο κατά 59,27%
–  αύξησε τις δαπάνες για εκδηλώσεις κατά 98,31%
–  αύξησε τις πιστώσεις για διαφημίσεις και δημοσιεύσεις κατά 216,01%
Περιφέρεια και Δήμοι 300χ250
Η διεκδίκησή μας για πρόσθετους πόρους Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 (ΠΠΑ) είναι 404 εκ. €, με κατανομή ανά αναπτυξιακό στόχο:
1. Έξυπνη Ανάπτυξη (2,97%) 12.000.0000€
2. Πράσινη Ανάπτυξη (37,13%) 150.000.000€
3. Κοινωνική Ανάπτυξη (6,68%) 27.000.000€
4. Ανάπτυξη Υποδομών (45,30%) 183.000.000€
5. Εξωστρέφεια (5,69%) 23.000.000€
6 . Υποστήριξη προγραμμάτων (2,23%) 9.000.0000€
Από το ΕΣΠΑ -ΠΕΠ  Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 διεκδικούμε 1,6 δις €:
–  για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας 200 εκ. ευρώ
–  για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή 330 εκ. €
–  για Βιώσιμα και «έξυπνα» μεταφορικά δίκτυα και για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 130 εκ. €
–  για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και για την κατασκευή υποδομών εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας 650 εκ. €
–  για την υλοποίηση σχεδίων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων 290 εκ. €
Για να μπορέσει η Περιφέρεια Αττικής να ανταπεξέλθει στα σημαντικά και κοστοβόρα έργα που επιβάλει η Κλιματική Αλλαγή, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτών της προτείνεται η δημιουργία ενός Αττικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο οποίο θα μεταφέρεται ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια ποσοστό 1 % των κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ (από τις επιχειρήσεις με έδρα στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας) κατά τα πρότυπα, π.χ. του Φόρου Δωδεκανήσου, σε λογαριασμό που θα τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Επιπλέον, οι ανωτέρω πόροι μπορούν να ενεχυριάζονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τις Περιφέρειες για η σύναψη δανείων για έργα  αναπτυξιακού χαρακτήρα.
IMG_9162 2Θεωρείται κρίσιμο για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος ο χαρακτήρας του Προγράμματος να είναι εναρμονισμένος με τα δεδομένα της εποχής και ο σχεδιασμός να είναι απόλυτα προσανατολισμένος στο στόχο της προστασίας από την Κλιματική Αλλαγή.
Για τον λόγο αυτόν στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
• Δράσεις που θα στοχεύουν στον Περιφερειακό Σχεδιασμό.
• Διαδικασίες κατανομής και απόδοσης των χρημάτων, απολύτως διαφανείς και ορθολογικές.
• Αποτελεσματικό και ευέλικτο Σύστημα  Διοίκησης χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις.
• Έμφαση σε δράσεις εξοικονόμησης και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών.
• Εξασφαλισμένους χρηματικούς πόρους για την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.
• Ελαχιστοποίηση των πόρων δημοσιότητας, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν σε δράσεις ουσίας.
• Υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και όχι αποσπασματικών παρεμβάσεων που θα υπηρετούν το στόχο της τόνωσης της οικονομίας και της αναπτυξιακής προοπτικής.
Η αντιμετώπιση αυτής  της νεόκοπης κρίσης, δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομική.
Πρέπει να αγγίζει  την κοινωνική νοοτροπία αλλά και τη θεσμική οργάνωση του κράτους.
Χρειάζονται βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές σε μεγάλο εύρος.
Αλλαγές που πρέπει να έχουν συνέπεια και συνέχεια.
Ο συνδυασμός «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» έχει σχεδιάσει και μελετήσει  ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα δράσεων, παρεμβάσεων και έργων για την Αττική.
Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε  και να διεκδικήσουμε όλο το εύρος και τις δυνατότητες που δημιουργούν τα νέα χρηματοδοτικά πλαίσια που διατίθενται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στον εθνικό προϋπολογισμό μέσα από επαναδιαπραγμάτευση και ανασχεδιασμό προτεραιοτήτων και επιλογών.

Έχουμε τον τρόπο να γίνει η Αττική σπίτι μας.