Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

του Σταύρου Μπούρπουλα *

Με το σχέδιο νόμου  «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια την πολιτική της, πολιτική η οποία αντιτίθεται με τα συμφέροντα των πολιτών και της κοινωνίας, εργαζόμενη για αυτά των ολίγων και ημετέρων, οι οποίοι μπορεί να έχουν  φωτοστέφανο «αριστείας», ίσως και όχι, να είναι ημεδαπά συμφέροντα ίσως και όχι.
Στόχος αυτή τη φορά η περιουσία του ΜΤΠΥ (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων).

Το ΜΤΠΥ  ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1867 όταν πενήντα κρατικοί υπάλληλοι, συγκεντρώθηκαν στα Γραφεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου του Δημήτριου Ν. Λεβίδη και ίδρυσαν την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο προς περίθαλψιν των υπαλλήλων και των οικογενειών των», με συμβολαιογραφική πράξη που εγκρίθηκε με διάταγμα.
Το ειδικό Ταμείο χρηματοδοτείται μόνο από τις εισφορές των μετόχων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΔΥ) και όλη η περιουσία του προέρχεται από κληροδοτήματα και από τις καταθέσεις των ΔΥ, άρα ιδιοκτήτες της περιουσίας του είναι οι ΔΥ, εν ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς και οι κληρονόμοι τους .

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, διαθέτει σήμερα κινητή περιουσία 440.000.000 € και ακίνητη περιουσία 40.000. περίπου τ.μ.
Τα κτήρια που είναι στην ιδιοκτησία του είναι όλα εκμισθωμένα και αποφέρουν ετησίως στο ΜΤΠΥ 5,2 εκ. €, ενώ δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο 1,6 εκ. € από ΕΝΦΙΑ.

Με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται :

Α) Το Δ.Σ. διευρύνεται από τα 7 στα 9 μέλη και με τον διορισμό του από το Υπουργό Εργασίας ,η πλειοψηφία θα είναι αυτή της κυβερνητικής επιλογής. Ορίζεται Διοικητής, θέση που δεν υπάρχει ως τώρα και ο οποίος θα είναι και πρόεδρος του Δ.Σ. και θα έχει την απόλυτη εξουσία να υλοποιήσει αποφάσεις Δ.Σ (ελεγχόμενης από τα διορισμένα μέλη της κυβέρνηση πλειοψηφία) και θα έχει το ακαταδίωκτο.

Το άρθρο 34 του νομοσχεδίου είναι σαφές και αναλυτικά περιγραφικό, όπου μεταξύ άλλων προβλέπει και τις αποζημιώσεις-μισθούς  των εκλεκτών, παρατίθεται :

Άρθρο 34 Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 7 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), περί λήξης θητείας και αδικαιολόγητης απουσίας μελών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
α) Τον Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των προσώπων της περ. β).
β) Τρία (3) πρόσωπα, κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), με εμπειρία στην κοινωνική ασφάλιση ή στη δημόσια διοίκηση ή στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων του Μ.Τ.Π.Υ.,
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ) Έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Μ.Τ.Π.Υ., με τον αναπληρωτή του,
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με τον αναπληρωτή του,
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των μερισματούχων, με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.

2. Τα μέλη της περ. β) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί χρέη Προέδρου το ορισθέν μέλος της περ. β) και ο αναπληρωτής αυτού συμμετέχει ως μέλος στην εν λόγω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος της περ. δ) της παρ. 1 και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται μετά από εκλογή από το σύνολο των εργαζομένων του Μ.Τ.Π.Υ.. Το μέλος της περ. ε) της παρ. 1 με τον αναπληρωτή του προτείνονται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Το μέλος της περ. στ) της παρ. 1 με τον αναπληρωτή του προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.). Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των μελών των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς την ανωτέρω υπόδειξη. Το μέλος της περ. ζ) και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περίπτωση που δεν έχουν υποδειχθεί τα μέλη των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 εντός της ταχθείσας προθεσμίας και η απαρτία υπολογίζεται επί των μελών που έχουν ορισθεί.

3. Με απόφαση του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται ένας υπάλληλος του Μ.Τ.Π.Υ., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του Δ.Σ.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου Δ.Σ., όχι όμως πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της θητείας τους.

5. Αν μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει, εκπέσει, παραιτηθεί ή απωλέσει την ιδιότητα με την οποία ορίσθηκε, το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, τηρουμένων των διατάξεων περί απαρτίας. Τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται προς αντικατάσταση μελών που απεβίωσαν, εξέπεσαν, απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν.

6. Αν μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε παράβαση των καθηκόντων του, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων αυτών με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. Ως παράβαση θεωρείται και η χωρίς σοβαρό λόγο μη προσέλευση σε τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή σε οκτώ (8) συνεδριάσεις κατ’ έτος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο Διοικητής ή το μέλος του Δ.Σ. που τον αναπληρώνει ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να αναθέτει την εισήγησή τους σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του Μ.Τ.Π.Υ., ο οποίος παρευρίσκεται κατά τη συζήτηση του θέματος που εισηγείται.

8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητή και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιοσδήποτε μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με ένα υπό συζήτηση θέμα.

9. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Μ.Τ.Π.Υ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον μήνα και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και εκτάκτως, κατά την κρίση του Διοικητή ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του.

10. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως εκτός της έδρας του, εάν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

11. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα μέλη του ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Μ.Τ.Π.Υ. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Δ.Σ.».

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ.».

Β) Η διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μπορεί να ανατεθεί 1)στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

2)Στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε..».

Παρατίθεται το άρθρο 35 του εν λόγω νομοσχεδίου:

Άρθρο 35 Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών, μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

2. Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε..».

Για να αντιληφθούμε σε ποιες  εταιρίες  διαχείρισης θα ανατεθεί η διαχείριση της περιουσίας του ΜΤΠΥ  βάσει του νομοσχεδίου, παρατίθενται η σύσταση και οι σκοποί αυτών των εταιριών με τους νόμους που αυτές συστάθηκαν.

Νόμος 2768/1999 – ΦΕΚ 273/Α/8-12-1999

Νόμος 2768/1999 : Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ’Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ), σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης

Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε.  (ΕΔΕΚΤΟ.Τ.Ε. Α Ε.)» και άλλες διατάξεις, άρθρο 12.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 12
Σύσταση Καταστατικό Εταιρίας

1.Συνιστάται ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)». Η Εταιρία αυτή λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2396/1996 και του Καταστατικού της, που έχει ως εξής:
«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)
Άρθρο πρώτο
Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός
1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. Α.Α.», και με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε. Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «EDEKT OTE S.A.».
2.Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Υποκαταστήματα της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Δ.Σ. αυτής που προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας αυτών.
3.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η λειτουργία της Εταιρείας αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η διαχείριση και η αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε.), που δημιουργείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και ιδίως η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ειδικό Κεφάλαιο θα επενδύεται ως ακολούθως: σε μετοχές μέχρι ποσοστού 25%, σε αμοιβαία αναπτυξιακά κεφάλαια μέχρι ποσοστού 35% και σε χρεόγραφα ή σε αμοιβαία κεφάλαια, πλην αναπτυξιακών και μικτών, ή σε επενδυτικά μη μετοχικά προϊόντα, μέχρι ποσοστού 40%. Δεν επιτρέπεται η επένδυση οποιουδήποτε ποσού του Ειδικού Κεφαλαίου σε παράγωγα, (β) η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διαχείριση και τις επενδύσεις κεφαλαίων του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. και του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε..
5.α. Γ ια την πραγματοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να διαμεσολαβεί ή να συνάπτει συμβάσεις οποιοσδήποτε φύσης και οποιουδήποτε περιεχομένου, καθώς και να παρέχει τις υπηρεσίες που προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 περ. δ’, ε’, στ’ και ζ’ του ν. 2396/1996 και του ν. 2533/1997 με την εξαίρεση της εκτέλεσης χρηματιστηριακών πράξεων.
β. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, να συμμετέχει σε υφιστάμενες εταιρείες ή στην ίδρυση εταιριών που έχουν συναφείς με αυτήν σκοπούς, καθώς και σε Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), σε Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και σε Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4892 , (ΦΕΚ Α’ 28/22-02-2022)
Άρθρο 11.Αποστολή και σκοπός

Είναι ξεκάθαρο σε τι αποσκοπεί αυτή η κυβέρνηση.
Επιδιώκει πριν τις εκλογές, με αποφάσεις του νέου Διοικητή και του νέου Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, να στείλει στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων ιδιωτικών εταιριών και ημετέρων και έναντι πινακίου φακής, τα ακίνητα φιλέτα αυτού του ειδικού ταμείου, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, κάτι που καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε από το 1867, χρονολογία ίδρυσής του.
*Ο Σταύρος Μπούρπουλας είναι Οικονομολόγος