Το «υπόμνημα» της Επιτροπής Λιάκου με τίτλο «Για την αναδιάρθρωση της Μέσης Εκπαίδευσης και την είσοδο στα ΑΕΙ», που κατατέθηκε στο υπουργείο Παιδείας εστιάζει στα παρακάτω:

1. Ριζική ανασυγκρότηση του Γυμνασίου με μετατροπή του σε τετραετές και με παράλληλη αναθεώρηση της αποστολής του και του προγράμματος σπουδών του.

2. Διετές Λύκειο και αναδιοργάνωση τόσο του γενικού όσο επίσης και του επαγγελματικού-τεχνικού Λυκείου και αλλαγή του χαρακτήρα τους.

3. Αλλαγή του τρόπου εισδοχής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και συναρμογή τους με τις μαθησιακές επιλογές εντός του γενικού και του επαγγελματικού Λυκείου.

4. Για τα παιδιά που δεν θέλουν να ακολουθήσουν είτε το ΓΕΛ είτε το ΕΠΑΛ προτείνονται τεχνικές και επαγγελματικές σχολές καθώς θεωρείται ότι «έχουν κατοχυρώσει ένα σώμα γνώσεων του πολίτη».

►Η αξιολόγηση στο τετραετές Γυμνάσιο

Η προαγωγή των μαθητών από τη μια τάξη στην άλλη θα γίνεται υπό προϋποθέσεις, συνεκτιμώντας τόσο την προφορική επίδοση των μαθητών κατά τη διάρκεια της χρονιάς όσο και γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.

Στην δ’ τάξη του Γυμνασίου θα υπάρχουν εξετάσεις με θέματα που θα προκύπτουν από την Τράπεζα Θεμάτων, η οποία επανέρχεται. Παράλληλα θα θεσπιστεί ένα πλέγμα κριτηρίων για την επιλογή σε ένα από τα δύο Λύκεια (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ).

Στα κριτήρια θα συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα και η αξιολόγηση που έχει κάνει ο εκπαιδευτικός, αλλά ακόμα και έκθεση περιγραφικής αξιολόγησης από κάποιους από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

►Οι απονεμόμενοι τίτλοι Λυκείων: πολλών ταχυτήτων

1. Εθνικό Απολυτήριο: Προϋπόθεση για να αποκτήσει ο μαθητής το λεγόμενο Εθνικό Απολυτήριο θα είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τα 6 μαθήματα που έχει επιλέξει, να έχει συγγράψει διπλωματική εργασία και να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.

Ανάλογα με το πώς θα έχει διαμορφώσει το πρόγραμμά του ο μαθητής (μαθήματα σε υψηλό επίπεδο), το απολυτήριο θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών ακαδημαϊκών μονάδων στο ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης προσόντων.

2. Πιστοποιητικό Σπουδών: Αυτό θα το παίρνουν οι απόφοιτοι των Λυκείων που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει το Εθνικό Απολυτήριο, είτε διότι απέτυχαν σε κάποια μαθήματα είτε διότι δεν ολοκλήρωσαν τη διπλωματική τους εργασία κ.λπ.

Οι ομάδες μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου θα παρακολουθούν υποχρεωτικά τα μαθήματα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και Αγγλικά, ενώ θα συμπληρώνουν το πρόγραμμά τους με τέσσερα μαθήματα τα οποία θα επιλέγουν από τέσσερις ομάδες μαθημάτων.

Ενδεικτικά οι 4 ομάδες των επιλεγόμενων μαθημάτων θα είναι: Μαθηματικά και Πληροφορική – Πειραματικές Επιστήμες – Ανθρωπιστικές/Κοινωνικές Επιστήμες – Πολιτισμός και Τέχνη.

►Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου θα διαρκεί 32 ώρες οι οποίες θα κατανέμονται ως εξής: 27 ώρες η διδασκαλία των μαθημάτων – 3 ώρες Φυσική Αγωγή – 2 ώρες μελέτη στο σχολείο.

Κάθε μαθητής θα παρακολουθεί συνολικά 6 μαθήματα, ορισμένα εκ των οποίων θα παρέχονται σε δύο επίπεδα (κανονικό και υψηλό).

Η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας, η οποία θα συνυπολογίζεται στον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου, αποτελεί το μαθησιακό μέρος των μαθημάτων, το οποίο συμπληρώνεται με πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και τη συμμετοχή σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς (ΔΕΚΠ).

►Εξετάσεις, ύλη, Τράπεζα Θεμάτων και βαθμολογία

Οι εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο διενεργούνται ενδοσχολικά, με επαναφορά και χρήση της Τράπεζας Θεμάτων. Σε κάποιο στάδιο προτείνεται στα γραπτά να υπάρχει διαγώνισμα με ερωτήσεις κλειστού τύπου που διορθώνεται αυτόματα (με σαρωτές).

Μάλιστα σε κάθε Λύκειο ή ομάδα Λυκείων μπορεί και τα θέματα να είναι διαφορετικά, αλλά πάντα να προέρχονται από κεντρική βάση και να παράγονται με αυτόματο τρόπο και με σταθμισμένη δυσκολία.

Η ύλη για τις τελικές εξετάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου είναι αυτή της τελευταίας τάξης του Λυκείου (Β’ ΤΑΞΗ), αλλά θεωρείται ότι ο μαθητής γνωρίζει και αυτά που διδάχτηκε κατά την προηγούμενη τάξη (Α’ ΤΑΞΗ).

Τα θέματα, αρχικά τουλάχιστον και ως μεταβατική φάση, θα ορίζονται από μία κεντρική επιτροπή εξετάσεων για όλη την Ελλάδα, στη συνέχεια, όμως, θα είναι εφικτό να είναι διαφοροποιημένα για κάθε σχολείο ή περιφέρεια. Αυτό θα γίνεται με χρήση κεντρικής τράπεζας θεμάτων και αλγορίθμου για την παραγωγή των διαγωνισμάτων.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος θα προκύπτει ως ο μέσος όρος του διπλάσιου του γραπτού βαθμού του διαγωνίσματος της Β’ Λυκείου και του βαθμού της προφορικής επίδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 3 μονάδες από τον τελικό γραπτό βαθμό (με άριστα το 20). Ο βαθμός προφορικής επίδοσης θα προκύπτει ως μέσος όρος των εξής βαθμών:

Α. Του μ.ό. των προφορικών βαθμών των 4 τετραμήνων (2 στην Α’ και 2 στη Β’ Λυκείου).

Β. Του μ.ό. των γραπτών εργασιών που θα ζητούνται σε κάθε μάθημα. Αυτές οι εργασίες θα είναι τουλάχιστον 2 (μία σε κάθε τάξη).

►Πρόσβαση στα Πανεπιστήμια: και με… συνέντευξη!

Τα τριτοβάθμια ιδρύματα θα προκηρύσσουν τις θέσεις και για την επιλογή φοιτητών θα χρησιμοποιούν ποικίλα κριτήρια. Υποχρεωτικό θα είναι κατά 80% τουλάχιστον η μοριοδότηση των υποψηφίων να στηρίζεται στην πρόοδο των υποψηφίων προς την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.

Το υπόλοιπο 20% κάθε τμήμα θα μπορεί να το προσδιορίζει όπως κρίνει: με ειδικές εξετάσεις, συνέντευξη, portfolio, επιδόσεις σε αγωνίσματα (ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές Σχολές), εξετάσεις σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσες φιλολογίες), επιδόσεις σε καθαρά εργαστηριακά μαθήματα κ.λπ.

Via : www.efsyn.gr