Οι βιοκαλλιεργητές της Ευρώπης, στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου για την ΚΑΠ μετά το 2020, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τη στήριξη και την ανάπτυξη της παραγωγής και της αγοράς βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των αγορών.

Ως κεντρικά ζητήματα αναδεικνύουν τη διασφάλιση της χρηματοδότησης, αλλά και την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων που τίθενται στα προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώστε να διευκολυνθεί η ενασχόληση περισσότερων καλλιεργητών με τον τομέα.

Ασφάλιση έναντι επιμολύνσεων

Εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών, αναφερόμενοι στο μείζον ζήτημα της επιμόλυνσης των βιολογικών προϊόντων από συμβατικά, προτείνουν τη δημιουργία ενός Ασφαλιστικού Ταμείου Αλληλοβοήθειας, στο οποίο θα συγκεντρώνονται πόροι από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Σκοπός του Ταμείου θα είναι να μην επωμίζεται μόνο ο θιγόμενος (παραγωγός, έμπορος ή μεταποιητής) το κόστος από τις απρόβλεπτες αυτές συνθήκες, αλλά να μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση για την τυχόν απώλεια του εισοδήματός του, επιτυγχάνοντας τη διασπορά του ρίσκου.

Για την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στα ασφάλιστρα ζητούν την επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών, δεδομένου του πολύπλοκου χαρακτήρα τους έως σήμερα. Παράλληλα, ζητούν ενισχύσεις για τις δαπάνες πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, ώστε να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος παραγωγής. Ακόμη, στο πλαίσιο των αναγκών για κατάρτιση και συμβουλευτική διεκδικούν επαρκή πρόσβαση των βιοκαλλιεργητών στην παροχή τέτοιων βοηθειών

Βελτίωση των αγορών

Για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά των βιολογικών προϊόντων, σημαντικό κρίνουν τον ρόλο των συνεργατικών δομών, δηλαδή των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών, στην επίτευξη της καλύτερης συγκέντρωσης, διαχείρισης και διανομής των προϊόντων βιοκαλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτόν, θα βελτιώνεται η επιρροή των παραγωγών στη διατροφική αλυσίδα, αλλά και θα αποδίδεται δικαιότερο εισόδημα στον βιοκαλλιεργητή με μεγαλύτερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, εκτός από την αναγνώριση μίας ενιαίας οργάνωσης βιοκαλλιεργητών για όλα τα προϊόντα, χρήσιμη κρίνεται η δημιουργία μίας ευρείας βάσης δεδομένων βιολογικής καλλιέργειας όπου θα παρέχονται στοιχεία αξιόπιστα και διαφανή από όλα τα κράτη-μέλη.  Τέλος, ζωτικής σημασίας κρίνουν την ανάπτυξη της έρευνας, ώστε να προκύψουν νέες εισροές στον κλάδο, καθώς και στην προώθηση και στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, αλλά και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, μέσω προγραμμάτων πληροφόρησης.

Via : www.farmanews.gr