Ενα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατάργηση των ανώνυμων μετοχών, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, είναι ότι έτσι θα διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Την κατάργηση των ανωνύμων μετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2020 προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις ανώνυμες εταιρείες, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατάργησή τους, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, είναι ότι έτσι θα διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, ο 2190/1920, συμπληρώνει φέτος 98 χρόνια ζωής, έχοντας, βεβαίως, υποστεί αυτό το διάστημα αποσπασματικές τροποποιήσεις. Η συνολική αναμόρφωσή του περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το μνημόνιο.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, η διαβούλευση επί του οποίου έχει προγραμματισθεί να διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου, είναι τα ακόλουθα:

1. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα μπορούν να εκδίδουν και τίτλους κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants) που υφίστανται ήδη στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, οι μη εισηγμένες θα μπορούν να εκδίδουν και άυλους τίτλους.

2. Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι ανώνυμες μετοχές.

3. Ενισχύεται η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τη λειτουργία των οργάνων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται η ευρύτερη χρήση των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές συνελεύσεις, καθώς και η δυνατότητα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση.

4. Εισάγεται η απεριόριστη διάρκεια της εταιρείας, απαλλάσσοντας έτσι τους μετόχους από τη μέριμνα παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά τη λήξη της.

5. Το διοικητικό συμβούλιο των Α.Ε. πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές, ενώ εφεξής στις μικρές και πολύ μικρές δίνεται η δυνατότητα να είναι μονομελές.

6. Θεσπίζεται η υποχρέωση της εφαρμογής πολιτικής αποδοχών και της σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων.

7. Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις της καταστατικής γενικής συνέλευσης περιορίζονται σε μία. Στην αρχική συνέλευση η απαρτία ορίζεται στο 1/2 και στην επαναληπτική στο 1/3 (ή σε ορισμένες περιπτώσεις στο 1/5) του κεφαλαίου.

8. Επέρχεται λύση μιας Α.Ε., ακόμη και αν η αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού. Μετά τη λύση της εταιρείας εισάγεται δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εάν η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις.

Via : www.kathimerini.gr