Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

 

Τον… χάρτη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρόκειται για τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά και αφορούν στα αποτελέσματα της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτές κατατέθηκαν ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 και αφορούν το έτος 2016.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν καθαρό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Επίσης, σχεδόν 30 χιλιάδες περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται πλέον σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία.

Από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2014, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.531.179, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.577.996 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.

Η ετήσια κατάθεση καταστάσεων προσωπικού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 15 Νοεμβρίου 2013.

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και παρουσιάζονται στο ανά χείρας ειδικό τεύχος αφορούν:

  • Τον αριθμό των επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία αναλύονται ως προς το μέγεθος της επιχείρησης (αριθμός εργαζομένων), το είδος (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, ΟΤΑ κλπ), τη νομική μορφή, καθώς επίσης και ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
    Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)
  • Τον αριθμό των εργαζομένων. Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται ανά φύλο, ηλικία, εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και μισθολογικές απολαβές. Ο αριθμός των εργαζομένων αποτυπώνεται επιπλέον, πέρα από το εθνικό επίπεδο, και σε περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο περιφερειακής ενότητας, καθώς και ανά κλάδο οικοδομικής δραστηριότητας.

Βασικά στοιχεία:

Το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

Το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.673.732.

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προκύπτει ότι για το διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015, υπέβαλαν ηλεκτρονικά ετήσιο/ετήσιο συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού για το έτος 2016 266.645 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το έτος 2015, 7.872 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2014, προχώρησαν σε κατάθεση ετήσιου πίνακα προσωπικού, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 3,671%.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2015 ανέρχονται σε 222.281, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 261.623. Αντίστοιχα για το 2014 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 214.409, ενώ με τα παραρτήματά τους, ανέρχονταν σε 251.324.

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)

 

IΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ1: Αριθμός επιχειρήσεων κατά τάξεις μεγέθους (με βάση τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν)

 

ΕΥΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθμός εργαζομένων 2015 (1) %

επί του συνόλου

2014 (2) %

επί του συνόλου

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)
ΔΙΑΦΟΡΑ (1 – 2) %

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

1-10 198.375 89,245 192.054 89,574 6.321 3,291
11-50 20.379 9,168 18.973 8,849

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)
1.406 7,411
51-250 3.008 1,353 2.869 1,338 139 4,845
251-500 305 0,137 297 0,139 8 2,694

Ο χάρτης των εργαζόμενων και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα (πίνακες, γραφήματα)
501-1.000 126 0,057 137 0,064 -11 -8,029
1.001-1.500 41 0,018 36 0,017 5 13,889
1.501-2.000 17 0,008 18 0,008 -1 -5,556
2.001-2.500 5 0,002 5 0,002 0 0,000
2.501-3.000 4 0,002 2 0,001 2 100,000
3.001-4.000 3 0,001 3 0,001 0 0,000
≥4.001 18 0,008 15 0,007 3 20,000
ΣΥΝΟΛΟ 222.281 100 214.409 100 7.872 + 3,671

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ2: Απασχολούμενο προσωπικό ανά μέγεθος επιχείρησης

 

ΕΥΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
1-4 165.886 290.619 17,36
5-9 29.689 192.973 11,53
10-49 23.094 435.401 26,01
50-249 3.089 307.551 18,38
>250 523 447.188 26,72
ΣΥΝΟΛΟ 222.281 1.673.732 100,00

 

Σημείωση: Η διαφορά κατά 53.877 εργαζόμενοι, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 1.673.732) και του συνόλου των εργαζομένων (δηλ. 1.619.845 βλ. επόμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 53.877 εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ3: Αριθμός επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
219.713 227 1.068 1.001 275 222.284

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ4: Αριθμός επιχειρήσεων ανά νομική μορφή

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 124.615
ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΕ) 35.566
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) 20.887
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΕ) 12.149
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) 8.026
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 4.282
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) 2.527
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΙΚΕ) 1.379
ΣΩΜΑΤΕΙΟ 1.326
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ν. 89/67 1.189
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.001
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 872
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 768
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΛΠ) 759
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 706
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 633
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 543
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 471
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 469
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 435
ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 376
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 314
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 271
ΟΤΑ – ΔΗΜΟΙ 268
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 264
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 242
ΙΔΡΥΜΑ 242
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 216
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 198
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.959/79 179
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΟ) 117
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 107
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΙΜΕ) ΕΠΕ 97
ΑΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 85
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 83
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ 69
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 65
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΕΑΣ) 59
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 57
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ 54
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 36
ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ 35
ΚΤΕΛ 34
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 30
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ 23
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 21
ΣΥΝΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗ 13
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 12
ΟΙΚΙΑ 11
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 10
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 8
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 7
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 7
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 4
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΚΕΣΕ) 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΑΝΩΝ 2
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ 2
ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨ. Ν.3182/2003 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1
ΟΤΑ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 222.284

 

Σημείωση: Η διαφορά κατά 3 επιχειρήσεις, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των επιχειρήσεων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 222.284) και του συνόλου των επιχειρήσεων (δηλ. 222.281 βλ. προηγούμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες 3 επιχειρήσεις διαθέτουν το ίδιο ΑΦΜ αλλά δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν κλάδο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΑ5: Αριθμός επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 39.957 17,98
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 29.486 13,27
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 23.588 10,61
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 10.484 4,72
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 9.342 4,20
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 9.078 4,08
Εκπαίδευση 8.745 3,93
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 8.192 3,69
Βιομηχανία τροφίμων 7.240 3,26
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 7.150 3,22
Καταλύματα 6.401 2,88
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4.876 2,19
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 3.055 1,37
Δραστηριότητες οργανώσεων 2.847 1,28
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2.721 1,22
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2.607 1,17
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 2.278 1,02
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 2.008 0,90
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1.923 0,87
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 1.914 0,86
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 1.908 0,86
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1.887 0,85
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.672 0,75
Κατασκευές κτιρίων 1.655 0,74
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 1.327 0,60
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 1.244 0,56
Κατασκευή ειδών ένδυσης 1.213 0,55
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1.206 0,54
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 1.190 0,54
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1.140 0,51
Έργα πολιτικού μηχανικού 1.085 0,49
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 1.082 0,49
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 1.036 0,47
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 1.022 0,46
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 993 0,45
Κατασκευή επίπλων 910 0,41
Εκδοτικές δραστηριότητες 901 0,41
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 867 0,39
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 847 0,38
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 841 0,38
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 776 0,35
Πλωτές μεταφορές 747 0,34
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 740 0,33
Τηλεπικοινωνίες 728 0,33
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 658 0,30
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 635 0,29
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 605 0,27
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 605 0,27
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 580 0,26
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 543 0,24
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 486 0,22
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 483 0,22
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 440 0,20
Ποτοποιία 403 0,18
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 392 0,18
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 377 0,17
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 362 0,16
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 360 0,16
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 344 0,15
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 336 0,15
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 315 0,14
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 290 0,13
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 287 0,13
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 277 0,12
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 273 0,12
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 260 0,12
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 233 0,10
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 220 0,10
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 188 0,08
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 185 0,08
Παραγωγή βασικών μετάλλων 179 0,08
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 175 0,08
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 132 0,06
Επεξεργασία λυμάτων 131 0,06
Έλλειψη δραστηριότητας 117 0,05
Δραστηριότητες απασχόλησης 116 0,05
Δασοκομία και υλοτομία 104 0,05
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 76 0,03
Αεροπορικές μεταφορές 65 0,03
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 43 0,02
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 26 0,01
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 17 0,01
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 15 0,01
Εξόρυξη μεταλλευμάτων 13 0,01
Παραγωγή προϊόντων καπνού 8 0,00
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 8 0,00
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 6 0,00
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 4 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 222.281 100,00

 

 

IΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΗΝΙΑΙΕΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2015, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.619.845.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.673.732 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν, ότι 53.877 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το έτος 2014, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονταν σε 1.531.179, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 1.577.996 (σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας).

Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2015, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2014, κατά 88.666 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 5,79%.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά φύλο

 

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 – 2014) ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
ΑΝΤΡΕΣ 863.837 53,33 811.697 53,01 52.140 6,42
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 756.008 46,67 719.482 46,99 36.526 5,08
ΣΥΝΟΛΟ 1.619.845 100,00 1.531.179 100,00 88.666 + 5,79

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ2: Αριθμός εργαζομένων ανά εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης

 

ΕΥΡΟΣ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΤΟΣ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 – 2014) ΠΟΣΟΣΤΟ %
Αριθμός ωρών την εβδομάδα (στο σύνολο των εργαζομένων) (στο σύνολο των εργαζομένων) (στο σύνολο των εργαζομένων)
1-2 12.127 0,75 11.982 0,78 145 1,21
2,1-4 17.112 1,06 15.313 1,00 1.799 11,75
4,1-10 62.884 3,88 60.489 3,95 2.395 3,96
10,1-20 222.504 13,74 216.994 14,17 5.510 2,54
20,1-35 177.961 10,99 162.633 10,62 15.328 9,42
>35 1.127.257 69,59 1.063.768 69,47 63.489 5,97
ΣΥΝΟΛΟ 1.619.845 100,00 1.531.179 100,00 88.666 + 5,79

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ3: Αριθμός εργαζομένων ανά εύρος μηνιαίων αποδοχών

 

ΕΥΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ (ΣΕ €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΔΙΑΦΟΡΑ (2015-2014) ΠΟΣΟΣΤΟ %
(στο σύνολο των εργαζομένων) (στο σύνολο των εργαζομένων) (στο σύνολο των εργαζομένων)
ΜΕΡΙΚΗ Ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 363.710 22,45 333.918 21,81 29.792 8,92
501- 600 155.266 9,59 137.113 8,95 18.153 13,24
601-700 151.887 9,38 137.376 8,97 14.511 10,56
701-800 139.596 8,62 129.257 8,44 10.339 8,00
801-900 115.777 7,15 110.434 7,21 5.343 4,84
901-1.000 96.857 5,98 94.585 6,18 2.272 2,40
1.001-1.200 171.139 10,57 171.139 11,18 0 0,00
1.201-1.500 152.648 9,42 151.282 9,88 1.366 0,90
1.501-2.000 127.662 7,88 125.953 8,23 1.709 1,36
2.001-2.500 63.958 3,95 62.448 4,08 1.510 2,42
2.501-3.000 31.217 1,93 29.949 1,96 1.268 4,23
> 3.000 50.128 3,09 47.725 3,12 2.403 5,04
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.256.135 77,55 1.197.261 78,19 58.874 4,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.619.845 100,00 1.531.179 100,00 88.666 + 5,79

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ4: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών.

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2015 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 – 2014) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ
1.651.049.244 1.595.727.438 55.321.806 3.47

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ5: Αριθμός εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα

 

ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2015 ΠΟΣΟΣΤΟ %

(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ %

(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

ΔΙΑΦΟΡΑ (2015 – 2014) ΠΟΣΟΣΤΟ %

(ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

<19 3.837 0,24 3.477 0,23 360 10,35
19-24 112.836 6,97 105.782 6,91 7.054 6,67
25-29 209.047 12,91 204.058 13,33 4.989 2,44
30-44 803.014 49,57 777.073 50,75 25.941 3,34
45-64 484.502 29,91 435.294 28,43 49.208 11,30
>64 6.609 0,41 5.495 0,36 1.114 20,27
ΣΥΝΟΛΟ 1.619.845 100,00 1.531.179 100,00 88.666 5,79

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IΒ6: Αριθμός εργαζομένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 218.193 13,21
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 171.402 10,38
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 167.204 10,13
Βιομηχανία τροφίμων 79.738 4,83
Εκπαίδευση 69.458 4,21
Καταλύματα 66.667 4,04
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 51.597 3,12
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 50.942 3,09
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 45.251 2,74
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 38.701 2,34
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 35.242 2,13
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 29.032 1,76
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 28.364 1,72
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 24.785 1,50
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 23.361 1,41
Τηλεπικοινωνίες 21.770 1,32
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 21.147 1,28
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 20.033 1,21
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 18.446 1,12
Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 18.348 1,11
Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 17.678 1,07
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 16.250 0,98
Έργα πολιτικού μηχανικού 15.940 0,97
Δραστηριότητες οργανώσεων 15.598 0,94
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 14.235 0,86
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 13.802 0,84
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 13.497 0,82
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 12.701 0,77
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 11.883 0,72
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 11.527 0,70
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 10.855 0,66
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 10.479 0,63
Εκδοτικές δραστηριότητες 10.418 0,63
Κατασκευή ειδών ένδυσης 10.214 0,62
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 10.180 0,62
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 9.627 0,58
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 9.463 0,57
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 9.339 0,57
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 9.134 0,55
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 8.986 0,54
Δραστηριότητες απασχόλησης 8.816 0,53
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 8.534 0,52
Κατασκευές κτιρίων 8.498 0,51
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 8.464 0,51
Πλωτές μεταφορές 8.338 0,50
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8.099 0,49
Ποτοποιία 8.058 0,49
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 8.037 0,49
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 7.609 0,46
Παραγωγή βασικών μετάλλων 7.569 0,46
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 7.504 0,45
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 7.236 0,44
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 6.974 0,42
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 6.971 0,42
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 6.779 0,41
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 6.356 0,38
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 6.222 0,38
Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 6.165 0,37
Κατασκευή επίπλων 5.703 0,35
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 5.567 0,34
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 5.141 0,31
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 4.606 0,28
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 4.354 0,26
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4.150 0,25
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 3.847 0,23
Αεροπορικές μεταφορές 3.777 0,23
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 3.734 0,23
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3.729 0,23
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 3.458 0,21
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3.448 0,21
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 3.108 0,19
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2.756 0,17
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 2.628 0,16
Εξόρυξη μεταλλευμάτων 2.233 0,14
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 2.007 0,12
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1.916 0,12
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 1.459 0,09
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 1.444 0,09
Παραγωγή προϊόντων καπνού 1.219 0,07
Επεξεργασία λυμάτων 661 0,04
Έλλειψη δραστηριότητας 619 0,04
Δασοκομία και υλοτομία 492 0,03
Κτηνιατρικές δραστηριότητες 486 0,03
Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 320 0,02
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 311 0,02
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 259 0,02
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 22 0,00
Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 6 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.651.176 100,00

 

Σημείωση: Η διαφορά κατά 31.331 άτομα, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω πίνακα (δηλ. 1.651.176) και του συνόλου των εργαζομένων (δηλ. 1.619.845, βλ. προηγούμενους πίνακες) οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 31.331 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερους από έναν κλάδο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

IIΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIΑ1: Αριθμός επιχειρήσεων και παραρτημάτων αυτών, που δραστηριοποιούνται ανά Περιφέρεια

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 18.306
ΗΠΕΙΡΟΥ 7.111
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14.402
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6.968
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 11.960
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.365
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42.578
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10.248
ΑΤΤΙΚΗΣ 102.303
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.417
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 13.086
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12.104
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 12.775
ΣΥΝΟΛΟ 261.623

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIΑ2: Αριθμός επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΚΡΗΤΗΣ 15.793 6,89
ΑΤΤΙΚΗΣ 88.897 38,77
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4.766 2,08
ΗΠΕΙΡΟΥ 6.334 2,76
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12.879 5,62
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6.305 2,75
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.587 5,05
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10.812 4,71
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 11.377 4,96
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10.477 4,57
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.857 1,68
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37.009 16,14
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9.220 4,02
ΣΥΝΟΛΟ 229.313 100,00

Σημείωση: Η διαφορά των 7.029 επιχειρήσεων, που εντοπίζεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του παραπάνω Πίνακα IIΑ2 (229.313), σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων, που προκύπτει από τον Πίνακα IΑ4 (αριθμός επιχειρήσεων επικράτειας 222.284), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε περισσότερες από μία Περιφέρειες.

 

IIΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά Περιφέρεια

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
ΚΡΗΤΗΣ 93.802 5,78
ΑΤΤΙΚΗΣ 810.361 49,91
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26.343 1,62
ΗΠΕΙΡΟΥ 31.712 1,95
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 70.132 4,32
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25.002 1,54
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 58.560 3,61
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 56.952 3,51
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 58.339 3,59
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16.500 1,02
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 253.303 15,60
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 63.620 3,92
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 58.920 3,63
ΣΥΝΟΛΟ 1.623.546 100,00

 

Σημείωση: Η διαφορά των 3.701 εργαζομένων, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω Πίνακα IIΒ1 (1.623.546) και του συνόλου των εργαζομένων σε όλη τη χώρα (1.619.845) όπως προκύπτει από προηγούμενους πίνακες), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 3.701 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερες από μία Περιφέρειες.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

IIIΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIIΑ1: Επιχειρήσεις και Παραρτήματα που δραστηριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.964 0,75
ΕΒΡΟΥ 2.815 1,08
ΘΑΣΟΥ 439 0,17
ΚΑΒΑΛΑΣ 2.839 1,09
ΞΑΝΘΗΣ 1.970 0,75
ΡΟΔΟΠΗΣ 1.933 0,74
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.686 4,47
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 17.151 6,56
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.208 1,61
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 10.056 3,84
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 32.000 12,23
ΝΗΣΩΝ 1.356 0,52
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14.059 5,37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.787 4,51
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 151 0,06
ΛΕΣΒΟΥ 1.763 0,67
ΛΗΜΝΟΥ 327 0,12
ΣΑΜΟΥ 821 0,31
ΧΙΟΥ 1.303 0,50
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3.329 1,27
ΑΧΑΪΑΣ 7.162 2,74
ΗΛΕΙΑΣ 2.284 0,87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 479 0,18
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.140 0,44
ΚΟΖΑΝΗΣ 2.945 1,13
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 853 0,33
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 1.120 0,43
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 965 0,37
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.861 1,48
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1.165 0,45
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.857 0,71
ΛΑΡΙΣΑΣ 5.507 2,10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4.117 1,57
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 411 0,16
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.510 0,96
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1.438 0,55
ΙΘΑΚΗΣ 71 0,03
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.626 1,39
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.063 0,41
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 770 0,29
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2.486 0,95
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28.715 10,98
ΚΙΛΚΙΣ 1.205 0,46
ΠΕΛΛΑΣ 2.206 0,84
ΠΙΕΡΙΑΣ 2.463 0,94
ΣΕΡΡΩΝ 2.699 1,03
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.804 1,07
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.102 3,10
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.312 0,88
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2.695 1,03
ΧΑΝΙΩΝ 5.197 1,99
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 240 0,09
ΘΗΡΑΣ 1.880 0,72
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 624 0,24
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 187 0,07
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 127 0,05
ΚΩ 1.641 0,63
ΜΗΛΟΥ 398 0,15
ΜΥΚΟΝΟΥ 886 0,34
ΝΑΞΟΥ 716 0,27
ΠΑΡΟΥ 770 0,29
ΡΟΔΟΥ 4.558 1,74
ΣΥΡΟΥ 748 0,29
ΤΗΝΟΥ 311 0,12
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.459 0,94
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.659 0,63
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3.135 1,20
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.614 0,62
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3.237 1,24
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.479 0,95
ΕΥΒΟΙΑΣ 4.147 1,59
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 249 0,10
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2.765 1,06
ΦΩΚΙΔΑΣ 608 0,23
ΣΥΝΟΛΟ 261.623 100,00

 

IIIΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIIΒ1: Αριθμός εργαζομένων ανά Περιφερειακή Ενότητα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 9.436 0,57
ΕΒΡΟΥ 12.778 0,78
ΘΑΣΟΥ 1.267 0,08
ΚΑΒΑΛΑΣ 14.336 0,87
ΞΑΝΘΗΣ 11.416 0,69
ΡΟΔΟΠΗΣ 9.244 0,56
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 112.343 6,83
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 175.088 10,65
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.271 2,57
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 56.589 3,44
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 244.358 14,87
ΝΗΣΩΝ 4.795 0,29
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 114.665 6,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 79.122 4,81
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 346 0,02
ΛΕΣΒΟΥ 7.136 0,43
ΛΗΜΝΟΥ 882 0,05
ΣΑΜΟΥ 3.036 0,18
ΧΙΟΥ 5.107 0,31
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 14.350 0,87
ΑΧΑΪΑΣ 35.854 2,18
ΗΛΕΙΑΣ 8.766 0,53
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.871 0,11
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4.975 0,30
ΚΟΖΑΝΗΣ 15.592 0,95
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.959 0,24
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ 5.034 0,31
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.258 0,20
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19.320 1,18
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4.140 0,25
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.002 0,49
ΛΑΡΙΣΑΣ 29.458 1,79
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 21.024 1,28
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1.036 0,06
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10.701 0,65
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4.667 0,28
ΙΘΑΚΗΣ 128 0,01
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14.535 0,88
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3.393 0,21
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2.282 0,14
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 14.051 0,85
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 178.838 10,88
ΚΙΛΚΙΣ 9.395 0,57
ΠΕΛΛΑΣ 11.931 0,73
ΠΙΕΡΙΑΣ 11.382 0,69
ΣΕΡΡΩΝ 12.867 0,78
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15.375 0,94
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.809 2,79
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10.787 0,66
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.865 0,78
ΧΑΝΙΩΝ 24.561 1,49
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 566 0,03
ΘΗΡΑΣ 7.191 0,44
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2.069 0,13
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 437 0,03
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 241 0,01
ΚΩ 9.381 0,57
ΜΗΛΟΥ 1.206 0,07
ΜΥΚΟΝΟΥ 3.506 0,21
ΝΑΞΟΥ 1.970 0,12
ΠΑΡΟΥ 2.015 0,12
ΡΟΔΟΥ 26.270 1,60
ΣΥΡΟΥ 2.928 0,18
ΤΗΝΟΥ 808 0,05
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10.020 0,61
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7.541 0,46
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 18.965 1,15
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5.824 0,35
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14.696 0,89
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 25.339 1,54
ΕΥΒΟΙΑΣ 20.123 1,22
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 895 0,05
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 14.379 0,87
ΦΩΚΙΔΑΣ 2.974 0,18
ΣΥΝΟΛΟ 1.643.765 100,00

 

Σημείωση: Η διαφορά των 23.920 εργαζομένων, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων του παραπάνω Πίνακα IIΒ1 (1.643.765) και του συνόλου των εργαζομένων σε όλη τη χώρα (1.619.845) όπως προκύπτει από προηγούμενους πίνακες), οφείλεται στο γεγονός, ότι οι συγκεκριμένοι 23.920 εργαζόμενοι απασχολούνται ταυτόχρονα, σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες.

Via : www.imerisia.gr