Ηταν Οκτώβριος του 2017 όταν η Διακομματική Ομάδα για την Κοινωνική Οικονομία (SIEG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από την «Κοινωνική Οικονομία-Ευρώπη» (όργανο μόνιμου διαλόγου ανάμεσα στους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας της Ε.Ε. και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς) να εκπονήσει ένα ντοκουμέντο σχετικά με το μέλλον των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κοινωνική οικονομία.

Αυτό το κείμενο εργασίας είναι πλέον πραγματικότητα ορίζοντας σειρά μέτρων και δράσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την υιοθέτηση ενός Σχεδίου Ευρωπαϊκής Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία. Περιλαμβάνει και αναλύει 20 μέτρα απαραίτητων πολιτικών για την ενίσχυση του χώρου και 64 δράσεις που αφορούν επτά πυλώνες:

– τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για το τι συνιστούν οργανώσεις και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη,

– την αύξηση της ορατότητας των επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας και των αξιών και χαρακτηριστικών τους,

– τη μέτρηση και περαιτέρω τεκμηρίωση της σημασίας της κοινωνικής οικονομίας και της απτής συμβολής της στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης,

– τη διαμόρφωση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, την υποστήριξή τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και σε ευκαιρίες επέκτασής τους και τη θέσπιση του αναγκαίου νομικού πλαισίου, που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν πλήρως στο σύνολο της ενιαίας αγοράς,

– την περαιτέρω ενσωμάτωση της κοινωνικής οικονομίας στα ταμεία και προγράμματα της Ε.Ε., όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής,

– την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας στις δράσεις της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες, και

– την εδραίωση και ενίσχυση ενός μόνιμου και διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και της Κοινωνικής Οικονομίας.

Via : www.efsyn.gr