κοινωνικές ομάδες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

(Άμεσης Εφαρμογής)

Ι) ΣΤΗ ΦOPOΛOΓIA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1) Καθιέρωση ετήσιου αφορολόγητου ποσού εισοδήματος, ως ελάχιστου αποδεκτού ορίου διαβίωσης, υπολογιζόμενου επί πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος. (Το ισχύον σήµερα ετήσιο αφορολόγητο ποσό είναι 5.000 ευρώ, µε μεγάλη πιθανότητα να καταργηθεί).

α)Αφορολόγητο ποσό 8.000 ευρώ για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Για νέους ηλικίας μέχρι 30 ετών, για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για άτοµα µε αναπηρία (τυφλοί, νεφροπαθείς, ανάπηροι άνω του 80% κλπ) και για ημιαπασχολούμενους εργαζόμενους

β) Αφορολόγητο ποσό 8.000 ευρώγια τις πολύτεκνες οικογένειες προσαυξημένο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων: Για πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες µε τρία (3) και περισσότερα προστατευόµενα τέκνα, το αφορολόγητο ποσό των 8,0000 ευρώ αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο, πλέον των δύο (2) τέκνων,

γ) Αφορολόγητο ποσό 8.000 ευρώ για τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες: Γιαχαμηλόμισθους και μικροσυνταξιούχους που αποκτούν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ (από μισθούς και συντάξεις).

δ) Αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα: Για επιτηδευματίες αυτοαπασχολούµεvoυς βιοτέχνες, εμπόρους. επιχειρηματίες ελεύθερους επαγγελµατίες και µισθωτούς και συνταξιούχους µε ετήσιο εισόδηµα άνω των 12.000 ευρώ (από κάθε πηγή).

2) Θέσπιση ενιαίας και προοδευτικής φορολογικής κλίμακας, µε περισσότερα ενδιάμεσα κλιµάκια και μειωμένους συντελεστές φόρου μεταξύ των εισοδημάτων από 16.000 έως 30.000 ευρώ. και λιγότερα ενδιάμεσα κλιµάκια με υψηλότερους συντελεστές φόρου για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.

3) Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, µε αυτόµατη τιμαριθμική αναπροσαρμογή της κάθε τρίµηνο ή εξάµηνο.

4) Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα: Επαναφορά ορισμένων εκπτώσεων δαπανών (που έχουν ήδη κσιαρνηθεί).

     4.1) Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Πολυτέκνους, τυφλούς, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, νεφροπαθείς, αναπήρους κλπ)

α) Έκπτωση των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.µ.

β) ‘Eκπτωση των εξόδων ιατρικής και νοσκοκομειακής των φορολογουµένων, της συζύγου και των προσώπων που τον βαρύνουν,

     4.2) Για τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες: (χαμηλόμισθους και και μικροσυνταξιούχους µε ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, από µισθούς και συντάξεις).

α) Έκπτωση των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας έως 120 τ.µ.

β) Έκπτωσης των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τον βαρύνουν.

     4.3) Για μισθωτούς και συνταξιούχους και λοιπά φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 16.000 ευρώ (από κάθε πηγή εισοδήματος):

α) Έκπτωση ποσοστού 50% των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται για στεγαστικά δάνεια για αγορά πρώτης κατοικίας µέχρι 120 τ.µ.

β) Έκπτωση ποσοστού 50% των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου, της συζύγου και των προσώπων που τον βαρύνουν.

5) Αναγνώριση του συνόλου των αποδείξεων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του φορολογούμενου, της συζύγου και των τέκνων που τον βαρύνουν, που πρέπει να προσκομιστούν στην Δ.Ο.Υ. για να ισχύει το αφορολόγητο ποσό.

– Χορήγηση μικρής έκπτωσης 10% επί του οφειλόμενου φόρου ως κίνητρο για τη συλλογή αποδείξεων:

-Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος, βάσει των αποδείξεων, όταν η αξία αυτών είναι μεγαλύτερη από το δηλούμενο ή το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου

Το µέτρο αυτό θα συμβάλει στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

 

ΙΙ) ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Για τη δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών επιβάλλεται να αλλάξει η σχέση μεταξύ των άµεσων και έµµεσων φόρων, µε την αύξηση των άµεσων (προσωπικών) φόρων και τη μείωση των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ) και των φόρων κατανάλωσης που πλήττουν την αγοραστική δύναµη κυρίως των αδύνατων, μικρών και µεσαίων τάξεων των εργαζομένων.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ τα εξής μέτρα (άµεσης εφαρμογής), τα οποία θα βελτιώσουν σε σημαντικό βάθρο το επίπεδο διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών, µε την μείωση της ακρίβειας βασικών καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης και την αύξηση της αγοραστικής τους δυνατότητας από τη μείωση του ΦΠΑ στα ως άνω είδη.

1) Αλλαγή της σχέσης μεταξύ των άµεσων και έµµεσων φόρων, µε τη μείωση των έµµεσων φόρων (ΦΠΑ κλπ) και των φόρων κατανάλωσης.

2) Μείωση των φορολογικών συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα αγαθά και υπηρεσίες ως εξής:

α) Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ: Από 23%, που είναι σήµερα, να μειωθεί σε 20%.

β) Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ: Από13% που είναι σήμερα, να μειωθεί σε 10%.

γ) Χαμηλός συντελεστήςΦΠΑ: Από 6,5% που είναι σήμερα, να μειωθεί σε 5%.

δ) Υψηλός συντελεστήςΦΠ1Λ: Να καθιερωθεί υψηλός συντελεστής 30% για όλα τα είδη πολυτελείας

3) Μετάταξη αγαθών και υπηρεσιών σε μικρότερο συντελεστή ΦΠΑ:(Αφορά σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και σε είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης).

 • Βασικά Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που καλύπτουν βασικές ανάγκες:
  • Τρόφιµα (γαλακτοκομικά προϊόντα, λαχανικά, καφές, τσάι, δημητριακά, άλευρα, έλαια, ζάχαρο, νερό κλπ).
  • Άνθη.
  • Λιπάσµατα.
  • Βιβλία.
  • Ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο), υπηρεσίας μεταφοράς προσώπων και αποσκευών, επιδιορθώσεις και μετατροπές (ενδυμάτων, υποδημάτων, ποδηλάτων κλπ).

Ο ισχύων σήµερα μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% για τα ανωτέρω αγαθά και υπηρεσίες να μειωθεί στα χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6,5%, που ισχύει σήµερα (Σ.Σ. η ΔΗΜΑΡ προτείνει τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 5%}.

 • Λοιπά αγαθά Βασικής εστίασης:
  • Χυµοί φρούτων και λαχανικών, έτοιµα ροφήματα και παρόµοια είδη (καφές, τσάι, σοκολάτα κλπ), αεριούχα νερά φυσικά ή τεχνητά.
  • Νερό, µεταλλικά και αεριούχα νερά, αναψυκτικά εν γένει.
  • Η παράδοση παρασκευασμένων εδεσμάτων, πρόχειρων ή µη γευμάτων ή φαγητών, τα οποία είναι έτοιµα και μπορούν να καταναλωθούν άμεσα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία από τον αγοραστή.
  • Τα έτοιµα (ψηµένα) σφολιατοειδή και πίτες, όπως τυρόπιτες, λουκανικόπιττες, μπουγάτσες, κρέπες, κρουασάν κλπ.

Ο ισχύων σήµερα κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 23% για τα ανωτέρω είδη εστίασης να μειωθεί στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6,5% ή στη χειρότερη περίπτωση στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, που ισχύει σήµερα. (Σ.Σ. η ΔΗΜΑΡ προτείνει τη µμείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 5% και 10% αντιστοίχως).

 • Υπηρεσίες εστίασης:
  • Η επιτόπια κατανάλωση σε τραπεζοκαθίσματα, που διαθέτους οι επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβάρνες, ταχυφαγεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, κυλικεία κλπ) θεωρείται ως υπηρεσία εστίασης ανεξάρτητα από τα είδη που καταναλώνονται (συμπεριλαμβανομένων των γλυκών, του μη ανθρακούχου νερού και του ψωμιού)

Ο ισχύων σήµερα κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 23% για τις υπηρεσίες εστίασης να μειωθεί στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% που ισχύει σήµερα. (Σ.Σ. η ΔΗΜΑΡ προτείνει τη µμείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 10%).

 • Υπηρεσίες Εστίασης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
  • Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύματα.

Ο ισχύων σήµερα κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 23% να μειωθεί στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% που ισχύει σήµερα. (Σ.Σ. η ΔΗΜΑΡ προτείνει τη µμείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε 10%).

 • Είδη διατροφής (βασικά καταναλωτικά αγαθά):
  • Τα µη αεριούχα φυσικά ή τεχνητά µεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ανωτάτων.
  • Η παράδοση ψωµιού, παξιμάδια, κριτσίνια, φρυγανιές, κουλούρια. μπισκότα, κέικ και βουτήματα ζαχαροπλαστικής.
  • Τα µη παρασκευασμένα είδη διατροφής (ζυμαρικά, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, κρέατα, ψάρια ΚΟΙ λοιπά είδη διατροφής φρέσκα ή κατεψυγμένα), καθώς και τα προπαρασκευασμένα είδη διατροφής που διατίθεντο ι κατεψυγμένα.

Ο ισχύων σήµερα μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% για τα ως άνω είδη διατροφής να μειωθεί στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6,5%, που ισχύει σήµερα. (Σ-Σ. η ΔΗΜΑΡ προτείνει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 5%).

Με τις ως άνω προτάσεις της ΔHMAP για τις μειώσεις του ΦΠΑ:

 • Θα περιορισθεί η ακρίβεια, τουλάχιστον, ορισμένων βασικών καταναλωτικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης, µε την μείωση των τιµών αυτών (οπό τη µείωση του ΦΠΑ).
 • Θα ελαφρυνθούν το λαϊκά στρώµατα από την πτώση των τιµών βασικών αγαθών διατροφής και πρώτης ανάγκης και των ειδών λαϊκής κατανάλωσης και θα βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδo των εργαζομένων.
 • Θα ενισχυθούν οι ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις από τη µείωση του κόστους εξυπηρέτησης των πελατών-τουριστών σε είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης και εστίασης.
 • Θα ενισχυθούν οι µικρές επιχειρήσεις (καφετέριες, καφενεία, εστιατόριο, ταβέρνες, κλπ) από τη µείωση του κόστους τιµών των υπηρεσιών εστίασης που παρέχουν προς στους πελάτες τους και
 • Θα ενισχυθεί ο τουρισμός, µε τη µείωση του κόστους ζωής (διατροφής κλπ) των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας

 

 

Παρατήρηση της συντακτικής ομάδα της Πυξίδας

Η εργασία που σας παρουσιάζουμε ανά κεφάλαιο στην παρούσα θεματική ενότητα έγινε από τον Δικηγόρο – Φορολογικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Στέφανο Ι. Ηλιού το 2012