φοροδιαφυγή

ΙΙ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

1) Λογιστικός προσδιορισμός του ειooδήµατoς. Κατάργηση των διατάξεων για την «απόρριψη» των βιβλίων και στοιχείων: Οι ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις ΚΒΣ πρέπει να τιμωρούνται µε αυστηρές ποινές (πρόστιμα). Δεν πρέπει να απορρίπτονται τα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων εξ’ αιτίας µεµονωµένων φορολογικών παραβάσεων και να προσδιορίζονται µε αυθαίρετο τρόπο, εξωλογιστικά, τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη αυτών, τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται λογιστικά µε βάση τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.

2) Επέκταση του συστήματος του λογιστικού προσδιορισμού εισοδήματος για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων (Α’, Β’, Γ’ του ΚΒΣ) που τηρούν.

3) Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ’ πηγής). Αναγνώριση όλων των δαπανών: Πρέπει να αναγνωρίζονται για έκπτωση όλες οι δαπάνες, εφόσον είναι παραγωγικές και η καταβολή τους αποδεικνύεται µε νόμιμα παραστατικά στοιχεία (ΚΒΣ) και όχι µόνο ορισμένες από αυτές (όπως ισχύει σήµερα), οι οποίες καθορίζονται µε αποφάσεις του υπουργού των Οικονομικών,

4) Αφαίρεση εργοδοτικών εισφορών από τα κέρδη των επιχειρήσεων, εφόσον προσλαμβάνουν νέους εργατουπαλλήλους: Κλιμακωτή αφαίρεση ποσοστού των ερνοόοηκών εισφορών από τα κέρδη των επιχειρήσεων, ανάλογα µε τον αριθµό του νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού και τη διάρκεια της απασχόλησής του. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη µείωση της ανεργίας.

ΙΙΙ) ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

1) Ατοµικές επιχειρήσεις µε βιβλία Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ που αποκτούν κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στοΧΑΑ σε τιµή ανώτερης της απόκτησης τους. Κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής (που ισχύει σήµερα) µε άµεση φορολόγηση των κερδών στο τέλος της χρήσης.

2) Φυσικά πρόσωπα. και ατοµικές επιχειρήσεις υε βιβλία Γ’ κατηγορίας ΚΒΣ: που αποκτούν κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα στο ΧΑΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων. Κατάργηση της φορολογικής απαλλαγής (που ισχύει σήµερα) µε άµεση φορολόγηση των κερδών στο τέλος της χρήσης.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΕΠΕ ΚΛΠ

1) Μείωση του φορολογικού συντελεστή: Από 20% που ισχύει σήµερα, στο 16% έως 18% για τις χρήσεις 2012 έως και 2013, για να αποτελεί κίνητρο για νέες επενδύσεις, λαμβανομένου υπόψη του ευνοϊκού φορολογικού και επενδυτικού περιβάλλοντος των γειτονικών χωρών και της Κύπρου.

2) Μείωση της προκαταβολής Φόρου: Να μειωθεί από 80% που ισχύει σήµερα στο 55% έως 60%, λαμβανομένου υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της πτώσης των τζίρων (κατανάλωσης) και της μείωσης των κερδών των επιχειρήσεων.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

(Έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων)

1) Έννοια «πλαστών» και εικονικών» στοιχείων: Αποσαφήνιση και επαναπροσδιορισμός των εννοιών αυτών, ιδίως όσον αφορά στον λήπτη των στοιχείων, µε στόχο την δικαιότερη επιβολή κυρώσεων (προστίµων ΚΒΣ), επειδή η αγορά (όπως και το υπουργείο των Οικονομικών) δεν μπορεί να ελέγξει τις προσθέσεις του εκδότη τέτοιων στοιχείων

2) Ηλεκτρονικός έλεγχος των στοιχειών και των συναλλαγών: Με την on line πιστοποίηση της γνησιότητας των στοιχείων και της φορολογικής νοµιµότητας των συναλλασσόμενων και την on line οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου στο υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων) για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των συναλλαγών. Με το σύστημα αυτό δεν θα υπάρχει ανάγκη υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προμηθευτών Πελατών του άρθρου 20 του ΚΒΣ.

3) Αυστηρές κυρώσεις στους εκδότες εικονικών και πλαστών στοιχείων; Με την κλιμάκωση των κυρώσεων (προστίµων) επί υποτροπής (επαναληψηµότητα της παράβασης) του παραβάτη και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης (µεµονωµένη ή µη κατ’ επανάληψη έκδοση εικονικών στοιχείων, αριθµός αυτών, μέγεθος της αξίας των συναλλαγών κλπ.).

4) Κυρώσεις στους λήπτες στοιχείων εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη, µόνο εάν διαπιστώνεται δόλος ή αµέλεια του λήπτη: Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη δικαιότερη αντιμετώπιση του λήπτη, όταν εν αγνοία του λαμβάνει φορολογικό στοιχείο εικονικό ως προς το πρόσωπο του εκδότη για πραγματική συναλλαγή.

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

1) Γενική Κατεύθυνση: Αλλαγή στη σχέση άµεσων και έµµεσων φόρων, µε την αύξηση των άµεσων (προσωπικών) φόρων και την µείωση των έµµεσων φόρων στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και τα είδη εστίασης και πρώτης ανάγκης, καθώς και στα είδη διατροφής και τις υπηρεσίες εστίασης που προσφέρουν τα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύματα στους τουρίστες, για την τόνωση του τουρισμού.

2) Κατάργηση της τριετούς προθεσμίας παραγραφής για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ: Η προθεσμία της παραγραφής να ορισθεί πενταετής, δηλαδή, όση είναι και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για τον έλεγχο και την επιβολή φόρων.

4) Παρακράτηση του ΦΠΑ. στις συναλλαγές φορολογούμενου µε το Δημόσιο, δημόσιες υπηρεσίες κλπ και απόδοση αυτού από την ίδια την υπηρεσία στο Δημόσιο. και όχι από το φορολογούμενο: Με τη ρύθμιση αυτή, διορθώνεται το παράδοξο και παράλογο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε το Δημόσιο, δημόσιες υπηρεσίες, δηµόσιους οργανισμούς κλπ, οι οποίες ενώ δεν έχουν εισπράξει το ΦΠΑ που αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές αυτές (από την καθυστέρηση των πληρωμών του Δημοσίου), εν τούτοις, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο 10 ΦΠΑ, που δεν έχουν εισπράξει

5) Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ: Θέσπιση της υποχρέωσης του Δημοσίου για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σε σύντομο διάστηµα, π.χ. τριών (3) µηνών, από την αίτηση του φορολογούμενου, ώστε οι επιχειρηματίες, αφενός µεν, να εισπράττουν εγκαίρως την επιστροφή του φόρου, αφετέρου δε, να παταχθεί η διαπλοκή, η συναλλαγή και ο άνομος πλουτισμός εφοριακών υπαλλήλων από την παρεχομένη στους φορολογούμενους «υπηρεσία της ταχείας επιστροφής του ΦΠΑ»  έναντι ανταλλάγματος.

 

Παρατήρηση της συντακτικής ομάδα της Πυξίδας

Η εργασία που σας παρουσιάζουμε ανά κεφάλαιο στην παρούσα θεματική ενότητα έγινε από τον Δικηγόρο – Φορολογικό Σύμβουλο Επιχειρήσεων κ. Στέφανο Ι. Ηλιού το 2012