--717X~1

Το CISD, με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στην Ρεντίνα (άδειασμα ποσότητας υλικού από το φορτηγό που το μετέφερε στον δρόμο), παραθέτει συνοπτικά επιστημονικά και λοιπά στοιχεία, για την αντικειμενική ενημέρωση των μελών του.

Το κοίτασμα της Ολυμπιάδας

ανήκει στην κατηγορία των δυσκατέργαστων πολυμεταλλικών θειούχων μεταλλευμάτων με σχετικά υψηλή παρουσία αρσενοπυρίτη (θειούχο ορυκτό του αρσενικού) και εκμεταλλεύσιμες ποσότητες χρυσού.

Ο χρυσός βρίσκεται εγκλωβισμένος στο κρυσταλλικό πλέγμα του αρσενοπυρίτη γεγονός που καθιστά την μεταλλουργική του ανάκτηση ιδιαίτερα απαιτητική σε ότι αφορά στην αναζήτηση και εφαρμογή της –πρακτικά- βέλτιστης τεχνολογίας.

Στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα στην Ολυμπιάδα, ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος παρήγαγε για πολλά χρόνια εμπορεύσιμα συμπυκνώματα ψευδαργύρου και μολύβδου, αλλά και αδιάθετο συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη.

Πριν από περίπου 3 χρόνια υπήρξε αγοραστικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να πουληθεί σταδιακά στην Κίνα.

Στην ολοκληρωμένη του μορφή το τρέχον επενδυτικό σχέδιο της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» θα αξιοποιεί το συμπύκνωμα στην μεταλλουργία (ακαριαία τήξη) χρυσού.

Το συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη

πέρα από τα 25 περίπου γραμμάρια/τόνο χρυσού που περιέχει, είναι ιδιαίτερα εμπλουτισμένο σε αρσενικό και θείο και θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Συγκεκριμένα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό οξύτητας και αποτελεί «εν δυνάμει» εστία ρύπανσης, αναφορικά με την δημιουργία όξινης απορροής (PH<1) και την αυξημένη διάχυση βαρέων μετάλλων στους φυσικούς αποδέκτες π.χ. εδάφη, νερά.

Η όξινη απορροή, που αποτελεί σημαντική και επικίνδυνη πηγή ρύπανσης, οφείλεται κυρίως στην χημική διάβρωση εκτεθειμένων σωρών αρσενοπυρίτη από νερά της βροχής.

Οι όποιες επιπτώσεις,

που συνδέονται με το συγκεκριμένο υλικό, ελέγχονται και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όταν τηρούνται όροι βιώσιμης διαχείρισης, εφαρμόζονται βέλτιστες τεχνολογίες και λειτουργούν επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εταιρική ευθύνης.

Συγκεκριμένα:

  1. Οι σωροί αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη πρέπει να φιλοξενούνται σε ειδικά στεγανοποιημένους και στεγασμένους χώρους με προδιαγραφές επικίνδυνων αποβλήτων.
  2. Η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται με οχήματα ειδικά για την μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων με τα υλικά πάντα σκεπασμένα ή μέσα σε κλειστές καρότσες. Ακόμη και στην περίπτωση που μεταφέρονται σε υγρή κατάσταση ο κίνδυνος διάχυσης σκόνης και λάσπης δεν εκμηδενίζεται.
  3. Οι εργαζόμενοι και όποιοι άλλοι βρίσκονται σε άμεση επαφή με το υλικό πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκες και γάντια.

Η περιβαλλοντική διαχείριση

των σωρών/συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη δεν προξενεί επιπτώσεις εφόσον υπάρχει υπεύθυνη και συστηματική αντιμετώπιση.

Τουλάχιστον δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα σε χώρες και κοινωνίες που λειτουργούν με κανόνες και αρχές.

Στην περίπτωση τους, το περιβαλλοντικό πρόβλημα ελαχιστοποιείται και στη θέση του αναδεικνύεται η μεγάλη οικονομική αξία των υλικών αυτών λόγω την πλούσιας παρουσίας χρυσού. 

Η συμμόρφωση

των παραγωγών/διαχειριστών στους επιβεβλημένους Περιβαλλοντικούς Όρους και την σχετική Νομοθεσία είναι υποχρεωτική και προβλέπεται η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της.

Ωστόσο, για την συγκεκριμένη περίπτωση,

αφενός, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης πόρων του Δημοσίου για την αμοιβή των μελών της

αφετέρου, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι -μέχρις πλήρους απαξίωσης- υποστελεχωμένη με αποτέλεσμα την αδυναμία της να αντιμετωπίζει συναφή προβλήματα με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάσθηκαν ειδικοί επιστήμονες, μέλη του CISD.

Via : www.cisd.gr