Με πρόταση για την έκδοση Οδηγίας, η Commission επιχειρεί  να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να εξασφαλιστεί πιο δίκαιη αντιμε­τώπιση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργικές επιχειρήσεις.

Στις  12 Απριλίου με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο Οδηγίας, η οποία αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η πρόταση Οδηγίας, που θα υποβληθεί στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στοχεύει «στις πλέον επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προσφέρει στους γεωργούς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερη ανάγκη να διαχειρίζονται κινδύνους επί των οποίων έχουν ελάχιστο ή μηδενικό έλεγχο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις επιβολής των κανόνων και συγκεκριμένα, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων. Απαιτείται η έγκριση της πρότασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, και αφού εγκριθεί  και δημοσιευθεί, τα κράτη μέλη πρέπει να την μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία εντός προθεσμίας τουλάχιστον δύο ετών. Στις πληροφορίες και στα δελτία τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε  ότι η οδηγία προτείνει ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο προστασίας στην ΕΕ και τα κράτη που εφαρμόζουν ήδη αυστηρότερους κανόνες κατά των εμπορικών πρακτικών μπορεί να συνεχίσουν να το κάνουν.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, είναι ευάλωτες σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ασκούνται από εταίρους τους στην αλυσίδα. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν διαπραγματευτική ισχύ και εναλλακτικές λύσεις ώστε να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που πρόκειται να απαγορευθούν είναι:

  • οι εκπρόθεσμες πληρωμές όσον αφορά ευπαθή προϊόντα,
  • οι ακυρώσεις παραγγελιών την ελευταία στιγμή,
  • οι μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές σε συμβάσεις και
  • ο εξαναγκασμός του προμηθευτή να πληρώνει για χαλασμένα προϊόντα.

Άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνο εάν υπόκεινται σε σαφή και ακριβή εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των μερών:

  • ο αγοραστής επιστρέφει απούλητα τρόφιμα στον προμηθευτή
  • ο αγοραστής χρεώνει κάποιο ποσό στον προμηθευτή προκειμένου να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει μια συμφωνία προμήθειας τροφίμων
  • ο προμηθευτής πληρώνει για την προώθηση ή το μάρκετινγκ των τροφίμων που πωλούνται από τον αγοραστή.

 Δίκαιη αντιμετώπιση για μικρομεσαίες και γεωργικές επιχειρήσεις

Η πρόταση της Commission απαιτεί τα κράτη μέλη να ορίσουν μια δημόσια αρχή ως αρμόδια για την επιβολή των νέων κανόνων. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης, ο αρμόδιος φορέας θα είναι αρμόδιος να επιβάλει μια αναλογική και αποτρεπτική κύρωση. Αυτή η αρχή επιβολής θα είναι σε θέση να κινήσει διαδικασία έρευνας με δική της πρωτοβουλία ή με βάση μια καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη που υποβάλλουν καταγγελία θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εμπιστευτικότητα και ανωνυμία προκειμένου να προστατεύσουν τη θέση τους έναντι των εμπορικών τους εταίρων. Η Commission, επιπροσθέτως, θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των αρχών επιβολής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τα προτεινόμενα μέτρα είναι συμπληρωματικά προς τα μέτρα που υφίστανται στα κράτη μέλη και τον κώδικα δεοντολογίας της εθελοντικής πρωτοβουλίας για την αλυσίδα εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα κατά την κρίση τους.

Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα 16 Απριλίου ασχολήθηκε με τις αθέμιτες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων και με τη σπατάλη των τροφίμων.

Η Επιτροπή εξηγεί επίσης ότι θα υπάρξουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την Οδηγία και επομένως «τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν μια δημόσια αρχή για την επιβολή της απαγόρευσης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η αρχή αυτή θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει έρευνες – κατόπιν αιτήματος, αλλά και με δική της πρωτοβουλία – με στόχο την επιβολή κυρώσεων, καθώς και τη δημοσίευση των αποφάσεών της.

Η οδηγία θα ισχύει και για τους προμηθευτές και τους αγοραστές από τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ, αίτημα που διατυπώθηκε στο στάδιο της διαβούλευσης από την Ομοσπονδία EUCOFEL, δεδομένου ότι «εάν μόνο οι προμηθευτές της ΕΕ, αλλά όχι οι προμηθευτές από τρίτες χώρες, προστατεύονταν από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι αγοραστές θα μπορούσαν να έχουν κίνητρα να αγοράζουν από αυτούς τους προμηθευτές από τρίτες χώρες (στις οποίες δεν θα μπορούσαν να επιβάλουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές).

Αντιδράσεις στο Σχέδιο Οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές στον Τομέα των Τροφίμων

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Υπάρχουν ανισορροπίες όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και με την παρούσα πρόταση η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά μέτωπο. Ενεργούμε διότι η αθέμιτη επιχειρηματική συμπεριφορά υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρηματικών φορέων της αλυσίδας. Με τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων, η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική αποτελεσματικότητα της αλυσίδας. Πρόκειται για μια σαφή δήλωση υπέρ μιας πιο δίκαιης επιχειρηματικής συμπεριφοράς».

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε: «Την αντοχή μιας αλυσίδας καθορίζει ο πιο αδύναμος κρίκος. Αποτελεσματική και αποδοτική αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι μια δίκαιη αλυσίδα. Η σημερινή πρόταση αφορά κυρίως τη δικαιοσύνη —δίνει φωνή σε όσους δεν έχουν—, ώστε να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, γίνονται θύματα μιας αδύναμης διαπραγματευτικής θέσης. Η σημερινή πρωτοβουλία για την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών αφορά την ενδυνάμωση της θέσης των παραγωγών και των ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η πρωτοβουλία αφορά εξίσου την εξασφάλιση ισχυρής και αποτελεσματικής επιβολής των κανόνων. Θέλουμε να εξαλείψουμε τον «παράγοντα του φόβου» στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μέσω μιας εμπιστευτικής διαδικασίας υποβολής καταγγελιών.»

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου σε τοποθέτησή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο επισημαίνει, ότι η θέσπιση νομοθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο για την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού των τροφίμων είναι η καλύτερη και ίσως και η μοναδική μας επιλογή. Έχουμε αφήσει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο ελευθερίας στις αγορές, θεωρώντας βέβαιο ότι μπορούν να αυτορρυθμίζονται. Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι η αυτορρύθμιση, τελικά, ωφελεί μόνο τους λίγους και ισχυρούς και συμπιέζει τους πολλούς που είναι λιγότερο οργανωμένοι και αδύναμοι.

Via : www.farmanews.gr